نمایه      درباره      بازتاب      پشتیبانان      سیر تعالی      مدل تعالی      سرآمد سرای      علائم راهبردی      پرسش و پاسخ      اخبار      نقشه      تماس

پـــذیـــرش

arrow Award Winners 2014 برترینهای سال Award Winners 2013 برترینهای سال Award Winners 2012 برترینهای سال Award Winners 2011 برترینهای سال Award Winners 2010 برترینهای سال Award Winners 2009 برترینهای سال Award winners 2008 برترینهای سال Award Winners 2007 برترینهای سال Award Winners 2006 برترینهای سال Award Winners 2005 برترینهای سال Award Winners 2004 برترینهای سال برترینهای سال، برندهای شاخص، برگزیدگان سیرتعالی
 
elecitex

 پشتيبانان و همکاران السيتكس

 

توجه: السيتكس، به شکل تخصصي، با تكيه بر هزينه خدمات ارائه شده و بدون کمک مالي اداره ميشود. هرگونه پشتيباني و يا اعلام حمايت با نظر لطف حاميان صورت گرفته و صرفا جنبه معنوي دارد.

هيئت داوران و مشاوران

هيئت داوران، حاميان و مشاوران السيتكس

 که به تفصيل در بخش داوري درباره نحوه همکاري آنان توضيح داده شده است.

از آنجا که نه تنها کليه شرکتها و موسسات شرکت کننده در اين برنامه که بسياري ديگر از شرکتها و سازمانهاي فعال و افراد از اعتبار، توان و خلاقيتهاي مد نظر اهداف السيتکس برخوردارند در همينجا از آن عزيزان، که خواهان رشد و شکوفايي هدفمند ميباشند دعوت به همکاري بعمل مي آيد.

تبليغات جا به جا

نمایه      درباره      بازتاب      پشتیبانان      سیر تعالی      مدل تعالی      سرآمد سرای      علائم راهبردی      پرسش و پاسخ      اخبار      نقشه      تماس

پـــذیـــرش

arrow Award Winners 2014 برترینهای سال Award Winners 2013 برترینهای سال Award Winners 2012 برترینهای سال Award Winners 2011 برترینهای سال Award Winners 2010 برترینهای سال Award Winners 2009 برترینهای سال Award winners 2008 برترینهای سال Award Winners 2007 برترینهای سال Award Winners 2006 برترینهای سال Award Winners 2005 برترینهای سال Award Winners 2004 برترینهای سال برترینهای سال، برندهای شاخص، برگزیدگان سیرتعالی