روزنامه فناوران; سير تعالي™ السيتکس نشانه برتري™ مروري بر دستاوردهاي خبرساز ترين بنگاه/بنياد علمي پژوهشی و مهندس نوید رضا نقیه، طراح مدل تعالی السیتکس

بازتاب ها

آرشيو السيتكس

روزنامه فناوران; سير تعالي™ السيتکس نشانه برتري™ مروري بر دستاوردهاي خبرساز ترين بنگاه/بنياد علمي پژوهشی و مهندس نوید رضا نقیه، طراح مدل تعالی السیتکس